Vị trí mặt trời ở Bình Dương ngày 29-06-2022

Location description

Latitude: 21.0222
Longitude: 105.822

Sun Position in Bình Dương on 06/29/2022

18:23

Altitude

-6°

Heading

264°W

Phase

Nautical Twilight

Day length

11h 41m 46s

Night, Twilight, and Daylight Times in Bình Dương Today

Night00:00 – 03:53
Astro. Twilight03:53 – 04:24
Nautical Twilight04:24 – 04:53
Civil Twilight04:53 – 05:18
Daylight05:18 – 18:42
Civil Twilight18:42 – 19:07
Nautical Twilight19:07 – 19:36
Astro. Twilight19:36 – 20:00
Night20:00 – 23:59

Sun in Bình Dương - Next 7 Days

Sunrise/Sunset Daylength
Sunrise Sunset Length Difference