Vị trí mặt trời ở Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 25-05-2020

Location description

Latitude: 21.0175
Longitude: 105.81

Sun Position in Bà Rịa - Vũng Tàu on 05/25/2020

18:23

Altitude

-6°

Heading

264°W

Phase

Nautical Twilight

Day length

11h 41m 46s

Night, Twilight, and Daylight Times in Bà Rịa - Vũng Tàu Today

Night00:00 – 03:53
Astro. Twilight03:53 – 04:23
Nautical Twilight04:23 – 04:52
Civil Twilight04:52 – 05:14
Daylight05:14 – 18:32
Civil Twilight18:32 – 18:56
Nautical Twilight18:56 – 19:25
Astro. Twilight19:25 – 19:55
Night19:55 – 23:59

Sun in Bà Rịa - Vũng Tàu - Next 7 Days

Sunrise/Sunset Daylength
Sunrise Sunset Length Difference