Vị trí mặt trời ở Thừa Thiên - Huế ngày 22-09-2021

Location description

Latitude: 21.0669
Longitude: 105.881

Sun Position in Thừa Thiên - Huế on 09/22/2021

18:23

Altitude

-6°

Heading

264°W

Phase

Nautical Twilight

Day length

11h 41m 46s

Night, Twilight, and Daylight Times in Thừa Thiên - Huế Today

Night00:00 – 04:31
Astro. Twilight04:31 – 04:57
Nautical Twilight04:57 – 05:23
Civil Twilight05:23 – 05:45
Daylight05:45 – 17:53
Civil Twilight17:53 – 18:15
Nautical Twilight18:15 – 18:41
Astro. Twilight18:41 – 19:07
Night19:07 – 23:59

Sun in Thừa Thiên - Huế - Next 7 Days

Sunrise/Sunset Daylength
Sunrise Sunset Length Difference