Vị trí mặt trời ở Thừa Thiên - Huế ngày 25-05-2020

Location description

Latitude: 21.0669
Longitude: 105.881

Sun Position in Thừa Thiên - Huế on 05/25/2020

18:23

Altitude

-6°

Heading

264°W

Phase

Nautical Twilight

Day length

11h 41m 46s

Night, Twilight, and Daylight Times in Thừa Thiên - Huế Today

Night00:00 – 03:53
Astro. Twilight03:53 – 04:23
Nautical Twilight04:23 – 04:51
Civil Twilight04:51 – 05:16
Daylight05:16 – 18:31
Civil Twilight18:31 – 18:56
Nautical Twilight18:56 – 19:25
Astro. Twilight19:25 – 19:54
Night19:54 – 23:59

Sun in Thừa Thiên - Huế - Next 7 Days

Sunrise/Sunset Daylength
Sunrise Sunset Length Difference