Vị trí mặt trời ở Thừa Thiên - Huế ngày 25-02-2021

Location description

Latitude: 21.0669
Longitude: 105.881

Sun Position in Thừa Thiên - Huế on 02/25/2021

18:23

Altitude

-6°

Heading

264°W

Phase

Nautical Twilight

Day length

11h 41m 46s

Night, Twilight, and Daylight Times in Thừa Thiên - Huế Today

Night00:00 – 05:06
Astro. Twilight05:06 – 05:32
Nautical Twilight05:32 – 05:58
Civil Twilight05:58 – 06:20
Daylight06:20 – 17:59
Civil Twilight17:59 – 18:22
Nautical Twilight18:22 – 18:47
Astro. Twilight18:47 – 19:13
Night19:13 – 23:59

Sun in Thừa Thiên - Huế - Next 7 Days

Sunrise/Sunset Daylength
Sunrise Sunset Length Difference