Vị trí mặt trời ở Đắk Nông ngày 29-06-2022

Location description

Latitude: 21.0233
Longitude: 105.791

Sun Position in Đắk Nông on 06/29/2022

18:23

Altitude

-6°

Heading

264°W

Phase

Nautical Twilight

Day length

11h 41m 46s

Night, Twilight, and Daylight Times in Đắk Nông Today

Night00:00 – 03:53
Astro. Twilight03:53 – 04:24
Nautical Twilight04:24 – 04:54
Civil Twilight04:54 – 05:18
Daylight05:18 – 18:42
Civil Twilight18:42 – 19:07
Nautical Twilight19:07 – 19:36
Astro. Twilight19:36 – 20:00
Night20:00 – 23:59

Sun in Đắk Nông - Next 7 Days

Sunrise/Sunset Daylength
Sunrise Sunset Length Difference