Vị trí mặt trời ở Đắk Nông ngày 21-06-2019

Location description

Latitude: 21.0233
Longitude: 105.791

Sun Position in Đắk Nông on 06/21/2019

18:23

Altitude

-6°

Heading

264°W

Phase

Nautical Twilight

Day length

11h 41m 46s

Night, Twilight, and Daylight Times in Đắk Nông Today

Night00:00 – 03:51
Astro. Twilight03:51 – 04:22
Nautical Twilight04:22 – 04:51
Civil Twilight04:51 – 05:16
Daylight05:16 – 18:41
Civil Twilight18:41 – 19:06
Nautical Twilight19:06 – 19:35
Astro. Twilight19:35 – 20:00
Night20:00 – 23:59

Sun in Đắk Nông - Next 7 Days

Sunrise/Sunset Daylength
Sunrise Sunset Length Difference