Vị trí mặt trời ở Đà Nẵng ngày 01-04-2023

Location description

Latitude: 21.0672
Longitude: 105.918

Sun Position in Đà Nẵng on 04/01/2023

18:23

Altitude

-6°

Heading

264°W

Phase

Nautical Twilight

Day length

11h 41m 46s

Night, Twilight, and Daylight Times in Đà Nẵng Today

Night00:00 – 04:36
Astro. Twilight04:36 – 05:02
Nautical Twilight05:02 – 05:28
Civil Twilight05:28 – 05:50
Daylight05:50 – 18:11
Civil Twilight18:11 – 18:33
Nautical Twilight18:33 – 18:59
Astro. Twilight18:59 – 19:25
Night19:25 – 23:59

Sun in Đà Nẵng - Next 7 Days

Sunrise/Sunset Daylength
Sunrise Sunset Length Difference