Vị trí mặt trời ở Đà Nẵng ngày 28-05-2020

Location description

Latitude: 21.0672
Longitude: 105.918

Sun Position in Đà Nẵng on 05/28/2020

18:23

Altitude

-6°

Heading

264°W

Phase

Nautical Twilight

Day length

11h 41m 46s

Night, Twilight, and Daylight Times in Đà Nẵng Today

Night00:00 – 03:52
Astro. Twilight03:52 – 04:22
Nautical Twilight04:22 – 04:50
Civil Twilight04:50 – 05:15
Daylight05:15 – 18:33
Civil Twilight18:33 – 18:57
Nautical Twilight18:57 – 19:26
Astro. Twilight19:26 – 19:56
Night19:56 – 23:59

Sun in Đà Nẵng - Next 7 Days

Sunrise/Sunset Daylength
Sunrise Sunset Length Difference