Vị trí mặt trời ở Đà Nẵng ngày 17-10-2021

Location description

Latitude: 21.0672
Longitude: 105.918

Sun Position in Đà Nẵng on 10/17/2021

18:23

Altitude

-6°

Heading

264°W

Phase

Nautical Twilight

Day length

11h 41m 46s

Night, Twilight, and Daylight Times in Đà Nẵng Today

Night00:00 – 04:38
Astro. Twilight04:38 – 05:04
Nautical Twilight05:04 – 05:30
Civil Twilight05:30 – 05:52
Daylight05:52 – 17:31
Civil Twilight17:31 – 17:53
Nautical Twilight17:53 – 18:19
Astro. Twilight18:19 – 18:45
Night18:45 – 23:59

Sun in Đà Nẵng - Next 7 Days

Sunrise/Sunset Daylength
Sunrise Sunset Length Difference