Vị trí mặt trời ở Bình Dương ngày 22-04-2019

Location description

Latitude: 21.0222
Longitude: 105.822

Sun Position in Bình Dương on 04/22/2019

18:23

Altitude

-6°

Heading

264°W

Phase

Nautical Twilight

Day length

11h 41m 46s

Night, Twilight, and Daylight Times in Bình Dương Today

Night00:00 – 04:16
Astro. Twilight04:16 – 04:43
Nautical Twilight04:43 – 05:10
Civil Twilight05:10 – 05:33
Daylight05:33 – 18:18
Civil Twilight18:18 – 18:41
Nautical Twilight18:41 – 19:08
Astro. Twilight19:08 – 19:35
Night19:35 – 23:59

Sun in Bình Dương - Next 7 Days

Sunrise/Sunset Daylength
Sunrise Sunset Length Difference